Aus, avatud ja kaasav juhtimine

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

 • Ükski mure ei ole liiga suur või väike, et sellest mitte teada anda.
 • Asjaajamine on kiire, lihtne ja mugav.
 • Ükski ettevõtmine ei tohi takerduda bürokraatiarägastikku.
 • Teeme koostööd, sest probleemid ja võimalused ei tunne valla piire.

 

Turvaline, mitmekesine ja roheline keskkond

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

 • Korraldame jäätmemajanduse inimeste vajadustest lähtuvalt.
 • Säilitame looduslähedase ja mitmekesise elukeskkonna, kus inimene ja loodus elavad koostoimes ning üks ei kannata teise pärast.
 • Võtame aega valla üldplaneeringu läbi rääkimiseks iga huvilisega ja arvestame sealjuures ka elusloodusega, kes enda nimel kõnelda ei saa.
 • Toetame korteriühistuid igal aastal vähemalt 40 000 euroga, et korrastada kortermajade hoovid, parklad, prügimajad.
 • Jätkame asulakeskuste korrastamist, lähtudes kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest.
 • Panustame kodukoha turvalisusesse.

 

Toimiv, hooldatud ja kaasaegne taristu

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

 • Jätkame vallateede võrgustiku korrastamisega ning pingutame selle nimel, et igaühe kodutee oleks korras.
 • Viime igal aastal musta katte alla vähemalt 1 km kruusateid ning kavandame ligipääsud avalikele ranna- ja puhkealadele.
 • Tagame, et valla ühis- ja koolitranspordisüsteem on vajaduspõhine ja kaasaegne.
 • Jätkame vallale kuuluvate spordirajatiste korrastamist ja rajamist suurematesse asustusüksustesse piirkondlikult tasakaalustatud viisil ning toetame inimeste algatusi, kes soovivad ise kogukonnana seda tegevust eest vedada.

 

Kodulähedane, kvaliteetne ja arvestav haridus

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

 • Valla koolides on kaasaegne ja õppima innustav õpikeskkond.
 • Igas lasteaias ja koolis on kättesaadavad kvaliteetsed tugiteenused.
 • Kvalifitseeritud ja motiveeritud haridustöötajad arvestavad iga õppuri vajadustega.
 • Tasuta ja tervislik koolilõuna kõigile õpilastele.
 • Korraldame õpilasmalevaid.
 • Leiame paindlikud lahendused igale perele lasteaiakoha valikul.
 • Toetame majanduslikes raskustes peresid aastas ühe lastelaagri eest tasumisel.

 

Tegus, terve ja ühtehoidev kogukond

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

 • Loome võimalused, et vallaelanikel oleks võimalik oma koduvalla arengu kujundamises kaasa rääkida.
 • Toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi – ühisüritustest avaliku ruumi arendamiseni.
 • Korrastame MTÜ-de toetamise süsteemi ja tagame, et toetatakse ettevõtmisi, mis edendavad kohalike kogukondade ühtekuuluvust.
 • Panustame tervisedendusse.

 

Vajaduspõhine ja kättesaadav sotsiaalsüsteem

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

 • Loome sotsiaal- ja haridusvaldkonna tugiteenuste kompetentsikeskuse.
 • Tegeleme aktiivselt ennetusega, mis aitab ära hoida vallaelanike sotsiaalprobleeme ja tervisemuresid.
 • Arendame koduhooldusteenust ning parandame abivahendite kättesaadavust, et vähendada lähedaste koormust.
 • Aitame kaasa perearstidele heade töötingimuste loomisele ja võtame rahvatervise erilise hoole alla.
 • Tagame igal aastal haridustöötajate ja õpilastele tasuta gripivastase vaktsineerimise, et õppetöö koolis sujuks suuremate seisakuteta.

Tutvu meie kandidaatidega Facebookis ja vajuta selleks siia lingile

Честное, открытое и инклюзивное управление

Мы управляем волостью честно, открыто и с привлечением людей. Мы ваши земляки, и у нас есть время для вас. Мы делаем дела быстро, привлекаем в команду лучших специалистов и обсуждаем планы с жителями волости.

 

 • Нет проблем, которые слишком большие или маленькие, чтобы о них молчать.
 • Делопроизводство — это быстро, легко и удобно.
 • Ни одно предприятие не должно увязать в лабиринте бюрократии.
 • Мы работаем вместе, потому что проблемы и возможности не знают границ волости.

 

Безопасная, разнообразная и зеленая среда

Мы выступаем за безопасную, разнообразную и зеленую жилую среду в каждом уголке волости, где хорошо себя чувствуют и домовладельцы в разбросанной деревне, и жители квартир в городе и поселках, и отдыхающие. Необходимо найти баланс между комфортом, безопасностью людей и сохранением богатой природной среды. Сохранение окружающей среды должно стать естественной частью жизни людей, ради которой мы вместе должны работать.

 • Мы организуем утилизацию отходов исходя из потребностей людей.
 • Мы поддерживаем близкую к природе и разнообразную среду обитания, где человек и природа живут вместе и одно не страдает от другого.
 • Мы уделяем время обсуждению генерального плана муниципалитета со всеми заинтересованными, а также принимаем во внимание дикую природу, которая не может говорить сама за себя.
 • Мы будем выделять квартирным товариществам не менее 40 000 евро в год на уборку дворов, парковок и мусорных домиков многоквартирных домов.
 • Мы продолжим приводить в порядок центры волости, исходя из потребностей общин и ее регионального баланса.
 • Мы вносим свой вклад в безопасность вашего дома.

 

Функциональная, ухоженная и современная инфраструктура

Мы следим за тем, чтобы инфраструктура муниципалитета была современной и исправной. Мы обеспечим удобное и разнообразное сообщение по всей волости, чтобы жители могли безопасно перемещаться как внутри нее, так и за ее пределами, независимо от выбранного вида транспорта. Общественный транспорт организован по необходимости, удобно и разумно.

 • Мы продолжим приводить в порядок сеть волостных дорог и работать над тем, чтобы дома были ухоженными.
 • Ежегодно мы будем прокладывать не менее 1 км гравийных дорог с черным покрытием и планируем доступ к общественным пляжам и зонам отдыха.
 • Мы позаботимся о том, чтобы общественная и школьная транспортная система волости соответствовала потребностям и была современной.
 • Мы продолжим благоустраивать и строить спортивные сооружения, принадлежащие волости, в крупных населенных пунктах с учетом региональной сбалансированности и будем поддерживать инициативы людей, которые хотят продвигать эту деятельность на уровне сообщества.

 

Качественное и гибкое образование рядом с домом

Мы искренне хотим, чтобы дети волости Ляэне-Харью, независимо от их родного языка, получали качественное и конкурентоспособное образование недалеко от дома в школах и детских садах, где учитывается уникальность каждого ребенка.

 • В школах муниципалитета создана современная и вдохновляющая учебная среда.
 • Качественные услуги поддержки доступны в каждом детском саду и школе.
 • Квалифицированные и мотивированные преподаватели учитывают потребности каждого ученика.
 • Бесплатный и здоровый школьный обед для всех учеников.
 • Мы организуем ученические отряды.
 • Мы найдем гибкие решения для каждой семьи при выборе места в детском саду.
 • Мы поддержим семьи, испытывающие финансовые затруднения, оплачивая один детский лагерь в год.

 

Активная, здоровая и сплоченная община

У нас много активных, здоровых и сплоченных общин, и каждый может принять участие в развитии своей родины. Здесь действуют жизнеспособные НКО, и мы поддерживаем местные инициативы и начинания.

 • Мы даем жителям возможность влиять на развитие своей волости.
 • Мы поддерживаем деятельность, основанную на местной инициативе и сотрудничестве, — от совместных мероприятий до развития общественного пространства.
 • Мы организуем систему поддержки НКО и обеспечим поддержку деятельности, способствующей сплочению местных сообществ.
 • Мы вносим свой вклад в укрепление здоровья.

 

Нужная и доступная социальная система

Обещаем, что никто не останется один на один со своими заботами. Все мы можем столкнуться с трудностями в жизни, нуждаться в помощи и поддержке. Мы гарантируем каждому жителю волости достойный жизненный цикл и помощь в сложной ситуации или в случае проблем со здоровьем.

 • Мы создадим центр компетенций по оказанию услуг социальной и образовательной поддержки.
 • Мы активно занимаемся профилактикой, которая помогает предотвратить социальные проблемы и проблемы со здоровьем жителей волости.
 • Мы будем развивать услуги по уходу на дому и улучшим доступность вспомогательных средств, чтобы снизить нагрузку на близких.
 • Мы поможем создать хорошие условия для работы семейных врачей и позаботимся о здоровье населения.
 • Каждый год мы гарантируем бесплатную вакцинацию от гриппа преподавателям и учащимся, чтобы учеба проходила без перерывов.